:   اگر چشمان من دریاست تویی فانوس شبهایش 

  اگر حرفی زدم از گل تویی معنا و مفهومش


 

قلم بتراشم از هر استخوانم

  مرکب گیرم از خون رگانم 

بگیرم کاغذی از پرده ی دل

  نویسم بر تو دوست مهربانم:


من حاصل عمر خود ندارم جز غم

  ور عشقی ز نیک و بد ندارم جز غم

یک همدم با وفا ندیدم جز درد

  یک مونس نامرد ندارم جز غم .

فقط به خاطر تو عزیزم و هیچ کس دیگه.